Onze School

Missie en visie

Op OBS De Optimist komen kinderen om te leren. Het leren kan zich niet beperken tot het doorlopen van het curriculum van de basisschool. Voldoen aan de door de overheid gestelde kerndoelen is niet genoeg om kinderen voor te bereiden op hun plek in de wereld. Voor de kinderen van vandaag is het belangrijk om te leren kritisch te denken, op een creatieve manier problemen op te lossen, samen te werken op een prettige manier en om te gaan met de innovaties die we nu nog niet eens kennen.

Onze missie: Onderwijs in een veilige omgeving met optimale

kansen voor alle kinderen.

Om goed te kunnen ontwikkelen, moet een kind goed in zijn vel zitten. Daarvoor is het belangrijk dat een kind zich gezien voelt. De relatie met de ander is van groot belang. Waardering en respect voor jezelf en de ander leveren het zelfvertrouwen dat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Kernwoorden zijn: samenwerken, omgangsvormen, waardering, betrokkenheid, veiligheid.

Ten tweede is het van belang dat kinderen zich competent voelen. Succeservaringen maken kinderen nieuwsgierig naar de volgende stap in de ontwikkeling. Bovendien groeit het zelfvertrouwen van kinderen. Kernwoorden zijn: aansluiten bij de wat een kind kan, complimenten, ruimte voor talenten.

Tenslotte is het belangrijk om autonoom te zijn. Door kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling, worden zij eigenaar. Het zelf-doen is al op jonge leeftijd voor kinderen een groot goed. Kernwoorden zijn: zelfstandigheid, (mede-) verantwoordelijkheid en keuzevrijheid.

Om onze missie te verwezenlijken, rekening houdend met onze uitgangspunten komen we tot de volgende visie op ontwikkeling en onderwijs.

Op OBS De Optimist staat het kind centraal. Alles wat er

op school gebeurt, draait om de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften

van de kinderen.

Er zijn ontwikkelings- en onderwijsbehoeften die voor alle kinderen gelden. Veel van de behoeften zijn in de uitgangspunten benoemd. Daarnaast is een veilige omgeving, een goed onderwijsaanbod en een goed onderwijsteam van groot belang. Naast deze algemene behoeften, kan een kind specifieke onderwijsbehoeften hebben. Voorbeelden kunnen zijn:

  • aanpassingen in de omgeving door een fysieke beperking,
  • het uitbreiden van instructietijd van één van de basisvakken rekenen, lezen of taal,
  • aanpassingen in het aanbod bij bijvoorbeeld meer- of hoogbegaafdheid,
  • aanpassingen in de einddoelen bij bijvoorbeeld een beperkte intelligentie,
  • extra aandacht voor sociale vaardigheden.

Het onderwijs volgt het kind.

Ouders spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van hun kind. Door ouders goed te informeren en met ouders in gesprek te gaan over het onderwijs, optimaliseren we het onderwijs voor alle kinderen.

Deel deze pagina