Oudervereniging

De leden van de oudervereniging helpen op school bij de organisatie en uitvoeren van diverse activiteiten, zoals schoolreizen, sinterklaas- en kerstviering, oud papier, eerste  en laatste schooldag en paasactiviteit.

Tevens beheert de oudervereniging de gelden, die de ouders bijeenbrengen middels acties, in- en uitstuif, schoolfonds en oud papier.

De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de medezeggenschapsraad en school.

Ook is er per groep een klassenouder (1 of 2). Deze is er ter ondersteuning van de leerkrachten, maar ook van de oudervereniging en kan worden ingezet om hulpouders te regelen bij activiteiten.

Jaarlijks wordt in oktober/november de zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het financieel verslag van de oudervereniging, het jaarverslag van het team, MR en oudervereniging gepresenteerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de (op dat moment) lopende zaken en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan het team , MR en oudervereniging. Indien nodig worden er op deze avond ook nieuwe ouders gekozen in de MR en/of oudervereniging. Iedere ouder krijgt een uitnodiging om bij deze zakelijke ouderavond aanwezig te zijn. 

De oudervereniging vergadert 9 á 10 keer per jaar. De notulen liggen in mappen op school. 

Schoolfonds 

De kinderen krijgen eenmaal per jaar een factuur met een begeleidende brief, waarin door de oudervereniging wordt verzocht  een vrijwillige bijdrage te geven aan het schoolfonds. Het geld wordt gebruikt voor diverse doeleinden: Sinterklaas, Kerstmis, laatste schooldag enz. en wordt beheerd door de oudervereniging.

We gaan ervan uit dat ouders aan dit fonds een bijdrage willen leveren van minimaal €25,- per leerling. We laten de mogelijkheid open voor een grotere bijdrage. Deze extra bijdrage wordt voor een nader te bepalen doel gebruikt.

gerelateerde pagina's: