Schakelklas

Schakelklas

Omdat er in de regio grote behoefte was aan een voorziening voor NT2-onderwijs voor het basisonderwijs, is er in het voorjaar van 2018 op OBS de Optimist gestart met een Schakelklas voor nieuwkomersonderwijs. Het doel van de Schakelklas is om in ongeveer 1 jaar de leerlingen specifiek onderwijs te geven, waarna er wordt doorgestroomd naar het reguliere Nederlandse basisonderwijs. De nadruk in het onderwijsaanbod ligt dan ook op het leren van de -voor hen nieuwe- Nederlandse taal. Zowel door middel van klankonderwijs, het leren lezen en schrijven, maar vooral ook door het uitbreiden van de woordenschat in het Nederlands. Ook voor rekenen zal in eerste instantie de nadruk liggen op het aanleren en begrijpen van Nederlandse rekenbegrippen, maar tegelijkertijd wordt er een passende aansluiting gezocht bij het rekenniveau van het kind. Verder worden net als op een reguliere basisschool ook vakken als gymnastiek, muziek en handvaardigheid aangeboden.

De kinderen gaan vier dagen per week naar de Schakelklas, en bezoeken op woensdag de moederschool. De moederschool is de reguliere basisschool in de wijk of het dorp waar het kind woont. Op deze manier is het mogelijk om contacten te leggen en te integreren in de buurt. Na het jaar onderwijs in de Schakelklas stromen de leerlingen normaliter ook uit naar deze moederschool om daar hun onderwijsloopbaan te vervolgen.

De Schakelklas is een gezamenlijk initiatief van Ambion, CBO Meilan en de gemeente Heerenveen. Leerlingen van zowel Ambion als CBO Meilan bezoeken de Schakelklas.